Известные имена

Әбілқасымов Б. Ш.

abylkasimov b shӘбілқасымов Болатжан Шайзадаұлы (1950-2009 жж.) - филология ғылымдарының докторы, әдебиеттанушы, фольклоршы-ғалым, педагог.

ШҚО Үржар ауданының Қабанбай ауылында дүниеге келген. ҚазМУ-ды (қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті) аяқтаған соң, еңбек жолын аға лаборант, кіші ғылыми қызметкерден бастап, М. Әуезов атындағы Әдебиет пен өнер институтының ғылыми хатшысы қызметіне дейін жеткен. Бірнеше жылдар Қазақ мемлекеттік әйелдер педагогикалық университетінің құрылымдық бөлімдерін басқарады: факультет деканы, кафедра меңгерушісі.   Ғылыми мүддесі - фольклортану. «Жамбыл және халық поэзиясы», «Қазақ жырларының мәселелері», «Қазақ фольклорының тарихилығы», «20 ғасыр басындағы қазақ әдебиеті», «Әдебиет терминдерінің сөздігі», «Әдебиеттану», «Қазақстан. Ұлттық энциклопедия», «Қазақ әдебиеті. Энциклопедия» т.б. ұжымдық ғылыми зерттеу жұмыстарының авторы. «Телқоңыр» монографиясы жарық көрген. «Әсет Найманбаев» кітабы

 

Б. Абылқасымов ғылыми еңбектері

 Научные труды Б. Абылкасимова

 Кітаптар – Книги

 

Абылқасымов, Б. Телқоңыр [Мәтін] / Б. Абылқасымов. - Алматы : Қазақстан, 1993. - 160 б.

 Абылқасымов, Б. Қазақтың көне наным - сенiмдерiне қатысты ғұрыптық фольклоры [Мәтін] : филол. ғыл. докт. дис. / Б. Абылқасымов; ғыл. кеңесшi Р. Бердiбаев. - Алматы, 1994. - 326 б.

 Абылқасымов, Б. Көкбай ақын [Мәтін] : көмекшi құрал / Б. Абылқасымов. - Алматы : РБК, 1998. - 56 б.

 ***

 Абылкасимов, Б.Жанр толгау в казахской устной поэзии [Текст] / Б. Абылкасимов. - Алма-Ата : Наука, 1984

 

 Б. Абылқасымовтың мерзімді басылымдар мен жинақтардағы мақалалары

 Публикации Б. Абылкасимова в периодических изданиях и сборниках

 

 Абылқасымов, Б. "Әсетке"шынында да Әсетке ме? [Мәтін] / Б. Абылқасымов // Қазақ әдебиетi. - 1972. - 16 июнь. - Абайдың өлеңдерi туралы.

Абылқасымов, Б. Абайдың көркемдiк әдiсi хақында [Мәтін] / Б. Абылқасымов // Қазақ тiлi мен әдебиетi. - 1975. - № 6.- Б. 181-188.

Абылқасымов, Б. Қазақтың ғұрып фольклорындағы арбау жанрының кейбiр мәселелерi [Мәтін] / Б. Абылқасымов // Қазақ фольклорының тарихилығы.– Алматы : Ғылым, 1993.- Б. 220-242.

Абылқасымов, Б. Әди Шәрiпов есiмiн жадымызда қалдырсақ [Мәтін] / Б. Абылқасымов // Қазақ әдебиетi. - 1997. - 22 сәуiр. - Б. 2.

Абылқасымов, Б. Қажымас тiл күрескерi [Мәтін] / Б. Абылқасымов // Алматы ақшамы. - 1998. - 9 наурыз. - Филолог- ғалым С. Исаев туралы.

 Абылқасымов, Б. Абай мектебiнiң көрнектi өкiлi [Мәтін] / Б. Абылқасымов // Шәкәрiм әлемi. - 2006. - № 1. - Б. 76-83. - Көкбай Жанатайұлы туралы.

 Қазақ әдебиетiнiң тарихы [Мәтін] / жалпы ред. басқ. С. Қасқабасов; М. О. Әуезов атын. Әдебиет және өнер ин-ты. - Алматы: ҚАЗақпарат, 2008.

 Т. 1: Қазақ фольклорының тарихы . - 812 б. - Абылқасымов, Б. Арбау: б. 148-156; Бәдiк; Бақсы сарыны: 192-219.

Абылқасымов, Б. Көкбай Жанатайұлы [Мәтін] /Б. Абылқасымов // Көкбай ақын. - Семей , 2011. - 268 б. -

 

 Б. Абылқасымовтыңқатысуымен шыққан басылымдар

 Издания, вышедшие при участии Б. Абылкасымова

 

Найманбаев, Ә. Шығармалар [Текст] : әндер, өлеңдер, айтыстар, қисса-дастандар / Ә. Найманбаев; құраст.: Б. Нұржекеев, Б. Абылқасымов. - Алматы : Жазушы, 1988. - 306 б.

Тарихи жырлар [Мәтін] / ред. Ұ. С. Тілегенова; құр.: Б. Абылқасымов, Қ. Алпысбаева. - Астана : Фолиант, 2010. - 454 б. - (Бабалар сөзі : жүз томдық ; т. 58).

 

 Б. Ш. Абылқасымов туралы әдебиет

 Литература о Б. Ш. Абылкасимове

 

Ысқақұлы, Д. Қазақ әдебиеттанушылары [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық / Д. Ысқақұлы. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2013. - 496 б. - Абылқасымов Болатжан Шайзадаұлы: б. 14-15.

Өміржанова, Ж. Дарабоздан тараған дара тұлға [Мәтін] / Ж. Өміржанова // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2012. - № 10. - Б. 102-107.

 ***

Литература Казахстана [Текст] : энциклопедический справочник. - Алматы : Аруна, 2010. -Абылкасымов Болатжан: с. 22.