Известные имена

Апышев О. Д.

ApyshevАпышев Оразбек Демесінұлы (1947 ж.) – физика-математика ғылымдарының кандидаты, ШҚМУ математика профессоры, Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының мүше-корреспонденті.

1947 жылы 18 тамызда Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданының Ашубұлақ ауылында туып-өскен. Орта мектепті күміс медальмен бітіріп, 1965 жылы Өскемен педагогикалық институтының (қазіргі С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті) физика-математика факультетіне оқуға түсіп, оны 1969 жылы үздік бітіріп шығады. Оқуды аяқтағаннан кейін осы оқу орнында математика мамандығы бойынша мұғалім, кейін аға оқытушы және физика-математика факультетінің деканы қызметтерін атқарады  (1969-2000).

1975-1978 жж. ҚазССР Ғылым Академиясының математика және механика институтының аспиранты. 1978 жылы Мұхтар Өтелбаевтың жетекшілігімен функционалды талдау тақырыбы бойынша кандидаттық диссертация қорғады. 1982 ж. физика-математика ғылымдарының доценті. ШҚМТУ жанындағы технология және жаратылыстану колледжінің директоры (2000-2001), оқу-әдістемелік басқарма басшысы (2001-2004), С. Аманжолов

атындағы ШҚМУ психология-педагогика факультетінің деканы (2004-2009). 2010 ж. бері Қазақстан Педагогика Ғылымдары Академиясының мүше-корреспонденті. 

Ғылыми-әдістемелік 40-аса еңбектің авторы. Соның ішінде, математикадан студенттерге арналған қазақ тіліндегі дәрістер.

Ы. Алтынсарин атындағы медальмен марапатталған, ШҚМУ профессоры, ҚР Білім беру ісінің үздігі, ҚР Білім беру саласының Құрметті қызметкері. 

Күршім ауданының Құрметті азаматы (2020 ж.).

  

О. Д. Апышевтың ғылыми еңбектері

Научные труды Апышева О. Д.

 

Кітаптар – Книги

 

Апышев, О. Д. О спектре эллиптических уравнений [Текст] : автореферат дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук : (01.01.02) /  О. Д. Апышев; АН КазССР. Ин-т математики и механики. Специализир. совет К-008.11.12 по присуждению учен. степ. канд. наук. - Алма-Ата, 1978. - 12 с.

Апышев, О. Д. Комплексті айнымалы функциялар теориясы [Мәтін] : әдістемелік нұсқаулар / О. Д. Апышев. - Өскемен : ШҚМУ баспасы, 2003. - 28 б.

Апышев, О. Д. Комплексті айнымалы функциялар теориясы [Мәтін] : әдістемелік нұсқаулар / О. Д. Апышев. - Өскемен : ШҚМУ баспасы, 2004. - 48 б.

 

О. Д. Апышевтің қатысуымен шыққан басылымдар

Издания, вышедшие при участии Апышева О. Д.

 

Тұлға [Мәтін] : психология ғылымының канд. профессор Р. Б. Қарамұратованың 60-жылдығына арналады / [А. Р. Ерментаева, О. Д. Апышев және т. б.]. - Өскемен, 2007. - 195 б.

 

О. Д. Апышевтың мерзімді басылымдар мен жинақтардағы мақалалары

Публикации Апышева О. Д. в периодических изданиях и сборниках

 

Апышев, О. Д. Болашақтың мамандығы [Мәтін] / О. Д. Апышев // Дидар. - 2007. - 19 сәуір. - Б. 3.

Апышев, О. Д. Математиканың мәні мен маңызы [Мәтін] : [ШҚМУ-дағы математика факультеті жайлы] / О. Д. Апышев // Дидар. - 1996. - 29 ақпан.

Апышев, О. Д. Елдiң шырайын кiргiзген [Мәтін] : 1991 жылғы 1 желтоқсандағы Президент сайлауы / О. Д. Апышев // Егемен Қазақстан. - 2008. - 1 желтоқсан. - Б. 1.

 

Авторларымен бірігіп шыққан мақалалар

Статьи, вышедшие в соавторстве

 

Апышев, О. Д. Проблемы реализации дистанционной технологии обучения в учебный процесс вуза [Текст] / О. Д. Апышев, С. Г. Сахариева // Региональный вестник Востока. - 2011. - № 1. - С. 130-136.

Апышев, О. Д. Информатизация процесса обучения в вузе как условие повышения информационной культуры студентов [Текст] / О. Д. Апышев,  В. П. Русанов, Л. Х. Какиева, Л. Э. Гейцман // Материалы Международной научно-практической конференций «Перемены в образовани : новые границы и приоритеты», 10-11 июня, 2011 г. - Алматы : АПН Казахстана, 2011. - С. 221-228.

Апышев, О. Д. Исследовательский университет и пути его решения [Текст] / О. Д. Апышев, В. П. Русанов, Л. Х. Какиева, Л. Э. Гейцман // Материалы IV Республиканской научно-практической конференциий «Сравнительные исследования в образовании в контексте развития интеллектуального потенциала личности», 11-12 мая, 2012 г. - Алматы :  АПН Қазақстана, 2012. - С. 63-68.

Апышев, О. Д. Дистанционное самообразование преподователей университета [Текст] / О. Д. Апышев, Л. Х. Какиева // Материалы Международной научно-практической конференциий «Аманжоловские чтения – 2012» на тему «Наука, образование, иновации-ведущий вектор развития Казахстана» посвященной 60-летию ВКГУ им. С.Аманжолова. 2 часть, 10-11 октября 2012 г. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - С. 321-325.

Қайратова, М. Қ. Классиқалық теңсіздіктерде қолданатын есептер [Мәтін] / М. Қ. Қайратова, О. Д. Апышев //Вестник КАСУ. Научный журнал. Вопросы экологии, математики и информационных технологий. - 2014. - Выпуск 6. - С. 42-46.

 

О. Д. Апышев туралы әдебиет

Литература об Апышеве О. Д.

 

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - Апышев Оразбек Демесінұлы: б. 181.

Ученые Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова [Текст] : биографический справочник. Т. 1 / сост. А. Ф. Сурнина, Ж. Т. Бопурова; под ред. А. А. Абжаппарова. - Усть-Каменогорск : Изд-воВКГУ, 2004. - Апышев Оразбек Демесинович: с. 74-76.

Елубай, О. Бақыт кілті [Мәтін] : [Апышев О. Д. туралы]  / О. Елубай // Егемен Қазақстан. - 2007. - 16 тамыз. - Б. 8.

Ерқасұлы, К. Жерлесіміз профессор атағын алды [Мәтін] : [Маркакөл ауд. тұрғыны О. Апышев ШҚМУ профессоры атағын алды] / К. Ерқасұлы // Шамшырақ. - 1997. - 27 қаңтар.

 

Интернет – сілтемелер

Интернет - ссылки

 

http://www.apnk.kz/417.html

http://old.vkgu.kz/ru/graduate/show/56

http://rmeb.kz/journals/2065/91922.pdf С. 130-136.

http://www.vestnik-kafu.info/pdf/vestnik-2014-6.pdf С. 46-46.