Известные имена

Сахариев Б.

Сахариев Б.

Сахариев Баламер (1929-1979 гг.) -ученый-филолог, критик, переводчик, кандидат филологических наук.

Родился 6 ноября в 1929 г. в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. В 1951 г. окончил факультетказахского языка и литературы Алматинского государственного педагогического института (ныне КазНПУ им. Абая).В 1975 году защитил диссертацию на тему «Қазақ романдарындағы идея мен образдың эстетикалық бірлігі» («Идея казахского романа и эстетическое единство образов»). Трудовой путьон начал в 1951 г. с литературного сотрудника в журнале «Халық мұғалімі», где позднее стал заведующим отдела казахского языка и литературы. В 1957-62 гг. Член союза журанала «Жұлдыз», заведующий отделом,научный сотрудник Академии наук Казахской ССР им. М. Ауэзова Института литературы и искусства. Сахариев Б. писал эссе на произведения Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габидена Мустафина. Он переводил на казахский язык педагогические труды Н. К. Крупской, повести зарубежных писателей, опубликовал монографию «Уақыт тынысы». В соавторстве с М. Базарбаевым издает учебник для 10-го класса "Казахская Советская литература".

В 1981 году именем Сахариева названа улица в Медеуском районе Алматы.

Б. Сахариевтің ғылыми еңбектері

Научные труды Б. Сахариева

Сахариев, Б. Уақыт тынысы [Мәтін] : әдеби-сын мақалалар / Б. Сахариев. - Алматы : Жазушы, 1965. - 216 б.

Сахариев, Б. Мұхтар Әуезовтың музей үйi [Мәтін] / Б. Сахариев. - Алматы, 1966. - 36 б.

Сахариев, Б. Күрескер тұлғасы [Мәтiн] : мақалалар, зерттеулер / Б. Сахариев. - Алматы : Жазушы, 1979. - 376 б.

Сахариев, Б. Шығармалары [Мәтін] : әдеби зерттеулер, мақалалар, аудармалар / Б. Сахариев. - Алматы : Ел шежіре, 2013. - 400 б

Б. Сахариевтің .аудармалары

Переводы Б. Сахариева

Табари, Эжан Барометр: Әңгiме [Мәтін] / Ауд. Б.Сахариев // Парсы жазушыларының әңгiмелерi.- Алматы:Қазмембас,1958.- 196-210 б.

Бунин, И. Шабата-шарқай: Әңгiме [Мәтін] / Ауд.Б.Сахариев // Үн.- 2006. - N 1.- 70 б.

Энанси балықшы: ертегi [Африка ертегiсi.] [Мәтін] / ауд. Б.Сахариев // Сахариев Б.Шығармалары.- Алматы : Ел-шежiре, 2013.- 391-393 б.

Фарадж, Әбiл Әдiлдiкпен ; Мықты дәлел ; Өжетсiнген ешкi ; Ит пен киiк т.б.: әңгiмелер [Мәтін] / ауд. Б.Сахариев // Сахариев Б. Шығармалары.- Алматы : Ел-шежiре, 2013.- 388-390 б.

Бунин, И. Күн өтiп кеткендей: әңгiме [Мәтін] / ауд. Б.Сахариев // Сахариев Б.Шығармалары.- Алматы : Ел-шежiре, 2013.- 381-387 б.

Попов, И. Семья: Пьесадан үзiндi [Мәтін] / Ауд. Б.Сахариев // Жұлдыз.- 1969.- N 9.- 10-18 б.

Пал, Фехер Аңыздан арылған Шығыс [Мәтін] / ауд. Б.Сахариев // Сахариев Б.Шығармалары.- Алматы : Ел-шежiре, 2013.- 394-397 б.

Мақалалар-Статьи

Пантилеев, А. Ұлан даланың ұлы жыршысы [Мәтін] : [Б. Сахариев жайындағы естелік-әңгіме] / А. Пантилеев // Жұлдыз. - 1975. - № 2. - Б. 191-205.

Әлиханов, Т. Елім деген ұлы болды, ұлым деген елі қайда? [Мәтін] : [ғалым Б. Сахариев туралы] / Т. Әлиханов // Дидар. - 2005. - 1 қаңтар.- Б. 5.

Әлиханов, Т. Жасқа - жас, ойға - жасамыс [Мәтін] : [белгілі әдебиетші ғалым Б. Сахариев жайлы] / Т. Әлиханов // Арай. - 2009. - 23 қазан. - Б. 7.

Рәш, М. Жалт етіп өткен ғұмыр [Мәтін] : [ғалым Б. Сахариев туралы] // М. Рәш // Қазақстан-Заман. - 2009. - 5 қараша. - Б. 9.

Сахариев, Е. Баламер ағаға [Мәтін] : өлең / Е. Сахариев // Қазақстан - ZAMAN. - 2009. - 5 қараша. - Б. 9.

Әкім, Т. Өнерімен сүйікті, өресімен биік-ті [Мәтін] : [ғалым Б. Сахариев туралы] / Т. Әкім // Түркістан. - 2012. - 1 қараша. - Б. 15.

Өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о жизни и деятельности

Қазақстан ғалымдары [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық. Т. 2 : Қ-Я. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2012. - Сахариев Баламер: б. 344-345.

Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2014. - Сахариев Баламер: б. 669.

Уахатов, Б. Таланттар, туындылар [Мәтін] : Сын мақалалар жинағы.- Алматы: Жазушы, 1969.- 170 б.

Мақалалар-Статьи

Сын: Сахариев Б. Тақырып - адам тағдыры [Мәтін] //Қазақ әдебиетi.- 1960.- 29 янв.

Сын: Сахариев Б. Қаламдастар туралы толғаныс [Мәтін] //Қазақ әдебиетi.- 1969.- 20 сент.

Қайырбеков, Ғафу Қайратты қайраткер [Мәтін] : Б.Сахариевтың туғанына 60 жыл // Соц. Қазақстан.- 1989. - 21 ноябрь

Әкiмов, Т. Асар асуы алда едi... [Мәтін] : Б.Сахариевтың туғанына 60 жыл // Қазақ әдебиетi.- 1989. - 10 ноябрь. - 15-б.

Әлiмбаев, Мұзафар Жасқа жас, ойға жасамыс [Мәтін] : Сыншы Б.Сахариев жайындағы эссе-естелiк // Қазақстан мұғалiмi.- 1989. - 17 ноябрь

Әлиханов, Т. Елім деген ұлы болды, ұлым деген елі қайда? [Мәтін] / Әлиханов Т. // Дидар. - 2005. - 1 қаңтар.- Б.5

Әлиханов, Түркістан. Жасқа - жас, ойға - жасамыс [Мәтін] : [белгілі әдебиетші ғалым Баламер Сахариев жайлы] / Т. Әлиханов // Арай. - 2009. - 23 қазан.- Б.7.

Сахариев, Е. Баламер ағаға [Мәтін] : Өлең / Сахариев Е. // Қазақстан - ZAMAN . - 2009. - 5 қараша. – Б. 9.

Әкiм, Т. Өнерiмен сүйiктi, өресiмен биiк-т i [Мәтін] : // Түркiстан.- 2012. - 1 қараша (№ 44). - 15 б.

***

Богданов, Г. Школы отмечают юбилей [Текст] / Богданов Г. // Рудный Алтай. - 2007. - 11 окт. - С. 1.

Интернет-сілтемелер

Интернет-ссылки

Сахариев Б. [Электронный ресурс] : [электронный каталог] : Официальный сайт Национальной библиотеки Республики Казахстан. – Режим доступа : http://cat.nlrk.kz/?modname=databasework&action=newsearch&type=1 (27.12.2018)

Баламер Сахариев [Электронный ресурс] : [биография] : сайт. – Режим доступа : http://pavelskaz.ru/670.html (27.12.2018)