Известные имена

Жилкашинова А.М.

Жилкашинова Альмира Михайловна – физика–математика ғылымдарының кандидаты, Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің ұжымдық ұлттық лабораториясының зерттеуші - инженері.   Жилкашинова Альмира Михайловна (1981 ж.) – физика–математика ғылымдарының кандидаты, Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің ұжымдық ұлттық лабораториясының зерттеуші - инженері.

1981 жылы 21 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласында дүниеге келген.

1999 жылы орта мектепті бітірген соң С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-не оқуға түсті. 2004 жылы «физик-инженер» мамандығын алып, сол жылы оқуын «Физика» мамандығы бойынша магистратурада жалғастырды.

2006 жылы физика магистрі деген академиялық дәрежеге ие болып, «Физика конденсированного состояния» мамандығы бойынша аспирантураға түсті. 2010 жылы Ядролық физика институтында (Алматы қаласы) кандидаттық диссертация қорғап, физика-математика ғылымдарының кандидаты деген ғылыми атаққа ие болды.

2007 жылдан бері өзінің кәсіби мансап жолын С. Аманжолов атындағы ШҚМУ –нің физика кафедрасында инженер болудан бастады.

2008 жылы осы кафедрада ұстаздық етті.

2009 жылы университетте ұжымдық негізде пайдаланатын Ұлттық ғылыми зертхана құрылып, күні бүгінге дейін сол зертханада қызмет етуде.

2009 жылдан кәсіптік біліктілігін көтеру үшін әртүрлі тағылымды конкурстарға қатысты:

-           Ресей Федерациясында өткен ғылыми тағлымдамада ҚР Тұңғыш Президент Қорының грантын жеңіп алды;

-           Республикалық «Made in Kazakhstan»конкурсында үздік инновациялық жоба жеңімпазы болды;

-           Республикалық «Үздік инновациялық бизнес-жоба» конкурсының жеңімпазы;

-           «С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің үздік зерттеушісі»;

-          Ұлыбританияда өткен ғылыми тағлымдамада Британдық Кеңес грантының ( Лондондағы империал колледжі- энергетиканы жаңарту зертханасы) жеңімпазы атанды;

-           АҚШ –та (North Carolina - the Research Triangle area) тағлымдама өтіп, «инновация, технология, технологияны коммерциялау арқылы шағын бизнесті дамыту» атты тақырып бойынша USAID бағдарламасын бітірді;

-           BOKU, Австрия (Вена) университетінде ғылыми тағлымдаманы өту үшін тағайындалған европалық TOSCA степендиясының иегері;

-           Үнді үкіметінің ITEC бағдарламасы аясында ғылыми тағлымдаманы(жел технологиясы),) өту үшін тағайындаған степендиясының иегері (Ченай қаласы, Индия;

-           ОЮЛ ғылыми-техникалық кеңесі басым бағыттағы «Таза кіші энергетика» «Жасыл» экономика және G-Global - ды дамыту коалициясының» мүшесі,

2010 жылдан бастап, ҚР ҒБ М- нің ғылыми жобалар комитеті мемлекеттік бюджетінің, шаруашылық келісім жұмыстарының ғылыми жетекшісі, АО НАТР мен Халықаралық «Темпус» бағдарламасы қаржыландыратын жобалардың жетекшісі.

Начиная с 2010 г. являлась научным руководителем госбюджетных научных проектов Комитета науки МОН РК, хоздоговорных работ, руководителем проектов, финансируемых АО НАТР и Международного проекта «Темпус».

2015 жылы Халықаралық информатизация академиясының академигі, ҚР Әділет Министрлігінің республикалық «Шапағат» конкурсының жеңімпазы, «Өнертапқыш әйел -2015» номинациясының иегері, 2017 жылы ВИЭ саласындағы ғылыми жобасы Халықаралық арнайы ЭКСПО-2017 көрмесінің «Қазақстан» ұлттық павильонына қойылды

50-ден астам ғылыми жұмыстардың авторы, оның ішінде ҚР -14 патент

(өнертапқыш, инновациялық патенттер, тиімді моделдер), шетел журналдарындағы аса маңызды 4 мақаласы, ҚРҒБМ білім және ғылым саласын бақылаушы Комитет ұсынған 13 мақаласы, халықаралық конференцияға ұсынылған 25 баяндамасы, 4 монографиясы (Германия мен Қазақстан) бар.

 

 

 

А. М. Жылқышиновтың еңбектері

Труды А. М. Жилкашиновой

 

 

Жилкашинова, А.М. Приготовление и аттестация стандартных образцов (СОП) для контроля определения теллура в продуктах свинцово-цинкового производства [Текст] / А.М. Жилкашинова, Н.М. Зимина, Г.Н. Руцинский // ЖАС ШЫҒЫС-2004 : Тез.докл.XIII студ.науч.конф. - Усть-Каменогорск : ВКГУ,2004. - Ч. I. - С. 101. - Каменогорск:ВКГУ,2004

Жилкашинова, А. М. Особенности проведения атомно-абсорбционного анализа с электротермической атомизацией [Текст] / А. М. Жилкашинова, Г.А. Капацина // Жас ылымдардыv шығармашылық потенциалынық дамуындаы қазiргi беталыстар=Соврем. тенденции в развитии творческого потенциала молодых ученых: материалы научно-практ. конф. - Изд-во ВКГУ, 2005. - Ч.I.- С. 323-328.

Жилкашинова, А. М. Исследование влияния C и Mn на структурно-фазовое состояние матрицы закаленной стали 110Г13Л [Текст] / А. М. Жилкашинова [и др.] // ҚР ұлттық ғылым академиясының хабарлары = Известия национальной академии наук РК. Сер. физико-математич. - 2008. - С. 13-17.

Жилкашинова, А. М.Структурно-фазовое состояние стали 110Г13Л: роль легирующих примесей [Текст] / А. М. Жилкашинова, М. К. Скаков и др // Д. Серiкбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетiнiң хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - 2009. -№2. - С. 65-70.

Жилкашинова, А.М. Исследование структурно-фазового состояния стали Гадфильда и механизмов ее деформационного упрочнения [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук / А.М. Жилкашинова; науч. рук. М.К. Скаков. - Алматы, 2010. - 122 с.

Жилкашинова, А. М. Роль международных сообществ молодых ученых в развитии науки и инноваций [Текст]/ А. М. Жилкашинова // Постиндустриалдық әлем: ғылым шығыс және батыс сұхбатында : халықаралық жастар форумының материалдары = Постиндустриальный мир: наука в диалоге Востока и Запада : материалы Междунар. молодежного форума. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2011. - С. 36-39.

Жилкашинова, А. М. Разработка эффективного парусного ветрогенератора мощностью 5 квт [Текст] / А. М. Жилкашинова, Р. М. Жилкашинов // ШЫҒЫСТЫҢ АЙМАҚТЫҚ ХАБАРШЫСЫ = Регион. вестн. Востока. - 2011. - №2. - С. 20-24.

Жилкашинова, А. М. Парусная ветроустановка - как источник возобновляемой энергии [Текст] / А. М. Жилкашинова, Б. Т. Туякбаев, Д. Ерболатулы // ШЫҒЫСТЫҢ АЙМАҚТЫҚ ХАБАРШЫСЫ = Регион. вестн. Востока. - 2013. - №1. - С. 3-8.

Туякбаева, М. Т. Применение концентраторов в качестве устройств, увеличивающих КПД солнечных батарей [Текст] / М. Т. Туякбаева, А. М. Жилкашинова, Д. Ерболатулы // ШЫҒЫСТЫҢ АЙМАҚТЫҚ ХАБАРШЫСЫ = Регион. вестн. Востока. - 2013. - №1. - С. 8-14.

Жилкашинова, А. М. Разработка технологии нанесения зеркального покрытия на концентраторы солнечных модулей [Текст] / А. М. Жилкашинова , М. Т. Туякбаева, Д. Ерболатулы // Ғылым мен бизнестің кооперациясы: мәселелері мен болашағы: жас ғалымдар мен студенттердің ІІІ Респ. ғыл.-тәж. конф. материалдар жинағы = Кооперация науки и бизнеса: проблемы и перспективы: сб. материалов III Респ. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов . - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 4-бөлім. - С . 405-408

Жилкашинова, А.М. Перспективы внедрения гибридных ветро-электростанций в Казахстане [Текст] / А.М. Жилкашинова // Человек. Энергия. Атом. - 2015. - № 1. - С. 62-65.

Жылқышинова А. М. туралы кітаптар

Литература об А. М. Жилкашиновой

 

Абенова, С. Идею генерировала в ветер [Текст] : [об изобретении ветрогенератора молодым ученым-физиком Альмирой Жилкашиновой] / С. Абенова // Казахстанская правда. - 2016. - 2 апреля. - С. 3.

Долгая дорога отечественного ветрогенератора [Текст] : [о научной работе изобретательницы А. Жилкашиновой по созданию отечественных ветрогенераторов, которая внесена в реестр казахстанских инноваций для отбора на ЭКСПО-2017] // Человек. Энергия. Атом. - 2016. - № 2. - С. 59-63.

 

Интернет-сілтемелер

Интернет-ссылки

Альмира Жилкашинова. Создала ветровой генератор, работающий в 40-градусный мороз [Электронный ресурс] // 16news.kz : сайт. – Режим доступа:https://16news.kz/news/ruhani_zhayiru/Almira-ZHilkashinova-Sozdala-vetrovoy-generator-rabotayuschiy-v-40-gradusnyiy-moroz-9170 (06.02.2018)

Гибридная ВЭС [Электронный ресурс] // youtube.com : сайт. – Режим доступа:https://www.youtube.com/watch?v=05Fis2Dtz54 (06.02.2018)