Известные имена

Божеев М.

Божеев Муратбек

Божеев Муратбек (1910-1980 гг.) - ученый-литературовед, доктор филологических наук.

Родился в селе № 1 Шубартауского (ныне Аягозского) района Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский педагогический техникум (1925), Московский педагогический институт (1932). В 1934-41 гг. - преподаватель КазПИ, КазГУ, младший научный сотрудник Казахского филиала АН СССР, старший научный сотрудник литературно-мемориального музея М. О. Ауэзова, научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. Ауэзова. М. Божеев принимал участие в подготовке и написании научных пояснений к 12-томному изданию произведений М. О. Ауэзова. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд».

 М. Бөжеевтің ғылыми еңбектері

Научные труды Божеева М.

 Кітаптар - Книги

                                                                                                                                          

Бөжеев, М. Мұхтар Әуезов [Мәтін] : библиографиялық көрсеткіш / М. Бөжеев. - Алматы : Мектеп, 1966. - 75 б.

Бөжеев, М. Абайдың ақындық айналасы [Мәтін] : зерттеу / М. Бөжеев. - Алматы : Жазушы, 1971. - 110 б.

***

Божеев, М.Об идейно-художественных особенностях творчества Абая[Текст] / М. Божеев. - Алма-Ата, 1960.- 15 с.

Авторлармен бірігіп шығарған кітаптары

Книги, вышедшие в соавторстве

Бөжеев, М. Замана кейiпкерлерi [Мәтін] : ғылыми зерттеулер / М. Бөжеев; жауап. ред. С. Қорабай; құраст.: Г. Бөжеева, А. Бөжеева. - Алматы : М-АРИ, 2013. - 312 б.

Бөжеев, М. Абай және әдеби дәстүр [Мәтін]. Т. 28 / М. Бөжеев, Ы. Дүйсенбаев; жалпы ред. басқ. У. Қ. Қалижанов. - Алматы : Әдебиет әлемі, 2014. - 367 б. - (Классикалық зерттеулер. «Ғылыми қазына» мақсатты бағдарламасы).

М. Бөжеевтің қатысуымен шыққан басылымдар

Издания, вышедшие при участии М. Божеева

 

Революцияға дейін қазақ тілінде шыққан әдеби кітаптар. 1807-1917 [Мәтін] : (аннотацияланған библиографиялық көрсеткіш) / жалпы ред. басқарған М. Бөжеев; Қазақ ССР Ғылым академиясы; Орталық ғылыми кітапхана. - Алматы, 1978. - 170 б.

 

М. Бөжеевтіңмерзімді басылымдар мен жинақтардағы мақалалары

Публикации М. Божеева в периодических изданиях и сборниках

Бөжеев, М. Абайдың ақындық тәсiлдерi туралы [Мәтін] / М. Бөжеев // Жұлдыз. - 1958. - № 4. - Б. 104-108.

Бөжеев, М. Абай реализмi [Мәтін] / М. Бөжеев // Қазақ тiлi мен әдебиетi. - 1959. - № 1. - Б. 32-35.

Бөжеев, М. Қисса-хикаят жазған ақындар туралы [Мәтін] / М. Бөжеев // Қазақ әдебиетi. - 1959. - 23 январь.

Бөжеев, М. Еңлік-Кебектің нұсқалары туралы [Мәтін] / М. Бөжеев // Жұлдыз. - 1965. - № 6. - Б.154-157.

Бөжеев, М. Революцияға дейiнгi проза үлгiлерi [Мәтін] / М. Бөжеев // Қазақ ССР Ғылым академиясының хабарлары. Қоғамдық ғылымдар сериясы. - 1965. - № 2. - Б. 40-49.

Бөжеев, М. Қисса-хикаялар [Мәтін] : Шығыстан келген ертегi-аңыздар тарихынан зерттеу жайлы / М. Бөжеев // Жұлдыз. - 1972. - № 2. - Б. 212-216.

Бөжеев, М. Абай шығармаларының текстологиясы [Мәтін] / М. Бөжеев // Қазақ әдебиетi. - 1976. - 11 июнь.

Бөжеев, М. "Евгений Онегин" Абай аудармасында [Мәтін] / М. Бөжеев // Абай тағлымы : әдеби-сын зерттеулер мен мақалалар / құраст. Н. Ғабдуллин. - Алматы, 1981. - Б. 209-224.

Бөжеев, М. Абай шығармаларының текстологиясы [Мәтін] / М. Бөжеев // Қазақ әдебиеті. - 1991. - 11 июнь. - Б. 3.

Бөжеев, М. Мәшһүр Жүсiп мұралары хақында [Мәтін] / М. Бөжеев // Сөз өнерiнiң зергерi : дiнтанушы, фольклорист Мәшһүр Жүсiп Көпеевке арналады. - Алматы, 2008. - Б. 171-180.

Бөжеев, М. Қазақ әдебиетi мен орыс әдебиетiнiң байланысы [Мәтін] / М. Бөжеев // XX ғасыр басындағы қазақ ақындары мен жазушылары. - Алматы : М-АРИ, 2013. - Б. 250-307.

Бөжеев, М. Замана кейiпкерлерi [Мәтін] / М. Бөжеев. - Алматы : М-АРИ, 2013. - Мұрат Мөңкеұлы : [1842-1906 жж. аралығында өмiр сүрген ақынның өмiрi мен шығармашылығы]: 97-117;

Абай Құнанбаев: б. 118-199.

Бөжеев, М. Абай Құнанбаев [Мәтін] / М. Бөжеев // Классикалық зерттеулер : көп томдық. Т. 28. - Алматы : Әдебиет Әлемi, 2014. - Б. 49-122.

Бөжеев, М. Замана кейiпкерлерi [Мәтін] / М. Бөжеев // Классикалық зерттеулер : көп томдық. Т. 28. - Алматы : Әдебиет Әлемi, 2014. - Б. 16-29.

М. Бөжеевтің өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы әдебиеттер

Литература о научной деятельности Божеева М.

 

Қазақстан ғылымы [Мәтін] : энциклопедия. Т. 1 : А-К. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2009. - Бөжеев Мұратбек: б. 269.

Қазақстан ғалымдары [Мәтін] : энциклопедиялық анықтамалық. Т. 1 : А-К. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2012. - Бөжеев Мұратбек: б. 414.

Шығыс Қазақстан Облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. - Бөжеев Мұратбек: б. 281.

Бөжеева, А. Қазақ сериалының қарлығашы немесе "тоғысқан тағдырлардың" тұңғыш режиссері [Мәтін] : [абайтанушы, ғалым Мұратбек Бөжеевтің қызы Айбарша туралы] / А. Бөжеева; сұхбат. Ә. Ермырза // Ертіс өңірі. - 2015. - 4 наурыз. - Б. 7.

Ермырза, Ә. Қайсар ғалым [Мәтін] : [әдебиеттанушы-ғалым Мұратбек Бөжеев 105 жаста] / Ә. Ермырза // Ертіс өңірі. - 2015. - 25 ақпан. - Б. 8.

***

Галкина, Г. Возвращение имени [Текст] : [о жизни и деятельности доктора филологических наук Муратбека Божеева]/ Г. Галкина // Новое поколение. - 2011. - 14 апреля. - С. 4.

Гуляева, Е. Он в нашей жизни будет вечно [Текст] : [о М. Божееве] / Е. Гуляева // Рудный Алтай. - 2015. - 14 августа. - С. 9.